Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJ, DODÁNÍ A MONTÁŽ ZBOŽÍ FIRMOU TORRIMEX s.r.o.

 

Písemná forma

 1. všeobecné podmínky pro prodej, dodání a montáž zboží jsou nedílnou součástí kupní smlouvy
 2. údaje uvedené v kupní smlouvě vycházejí z objednávky zákazníka, jakákoliv změna objednávky musí být dána písemnou formou
 

Termín dodání

 1. firma TORRIMEX s.r.o.(dále jen dodavatel) zajistí dodání zboží dle probíhající akce dodavatele bezplatně v rámci České repuibliky
 2. zboží na objednávku je vyrobené dle kupní smlouvy zákazníka, při objednávce tohoto zboží je zákazník povinen zaplatit požadovanou zálohu
 3. zboží je prodáváno dle vystavených vzorů nebo dle katalogu, většinou v demontovaném stavu
 4. je-li vystavené zboží na skladě a je určeno k přímému prodeji, toto zboží si zákazník může odebrat po zaplacení celkové částky
 5. objednané zboží dodavatel zajistí dle dohodnutých časových termínů, nebude-li zboží ve stanoveném termínu dodáno je zákazník oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, nemá však právo na náhradu nákladů spojených s odstoupením od kupní smlouvy
 6. termín dodání může dodavatel prodloužit v případě, že došlo ke zpoždění zboží zaviněného subdodavateli, termín dodání je dodavatel povinen sdělit zákazníkovi
 7. dodavatel může od smlouvy odstoupit, pokud výrobce přeruší výrobu nebo provede natolik závažné změny, které znemožní realizaci objednávky, dodavatel musí o vzniklých změnách zákazníka informovat a vrátit mu již zaplacenou zálohu
 8. vystavené zboží je možno rezervovat nejdéle po dobu 10 - ti kalendářních dnů
 9. povinností kupujícího je zajistit si informovanou osobu, která v jeho nepřítomnosti převezme zakoupené zboží od dodavatele, při odběru zboží jinou osobou je tato osoba povinná předložit kupní smlouvu a doklad o zaplacení zboží
 10. v případě, že v rámci např. „akce“ nabízí dodavatel ke každé uzavřené kupní smlouvě  dopravu zakoupeného zboží na území celé ČR zcela bezplatně:
 • je tato nabídka bezplatné dopravy podmíněna tím, že odběratel bude akceptovat termín dopravy navržený dodavatelem
 • odběratel bude o plánovaném termínu dopravy zboží informován ze strany dodavatele min. 7 dní před tímto termínem elektronickou poštou nebo telefonicky
 • v případě neakceptování navrženého termínu ze strany odběratele, bude jakákoli další doprava účtována taxou 22,- Kč/km (tam i zpět)
 1. bude – li nutno dodávku objednaného zboží opakovat vinou nepřítomnosti kupujícího, veškeré náklady tím vzniklé hradí kupující
 2. službou dopravy je myšleno dovezení zboží do místa uvedeného v objednávce a před první vchodové dveře z ulice.
 3. služba nastěhování se řídí následujcími podmínkami:
 • nastěhováním se označuje doručení objednaného zboží pracovníky firmy TORRIMEX do bytových prostor
 • nastěhování je možné pouze standardním způsobem, tedy hlavním vchodem. Jakékoli jiné možnosti jsou považovány za nestandardní a jsou provedeny se souhlasem a na hmotné riziko kupujícího
 • z cesty, po které se bude zboží stěhovat, musí být odstraněny veškeré překážky, které toto nastěhování znemožňují, nebo komplikují z důvodu poškození zboží, nebo hmotného majetku. Pokud nebude takto učiněno, je nastěhování dokonané před první překážkou
 1. montáž zakoupeného zboží je věcí dohody mezi kupujícím a dodavatelem. Montáží nábytku není myšlena instalace nábytku (na zeď, apod.), ale pouze jeho smontování z rozloženého stavu do funkční podoby.
 2. jako počátek dodací lhůty je vždy považován den uhrazení zálohy zákazníkem na objednané zboží
 3. dobou dodání je myšlena doba, ve které bude dodáno zboží na firemní sklad
 4. nedodrží-li dodavatel sjednanou dobu na dodání zboží, zavazuje se poskytnout za každý den prodlení slevu ve výši 0.1% z konečné ceny zboží.
 5. výdej zboží ze skladu je vždy předem po tel. domluvě ve dnech pondělí, středa a pátek od 9 do 15.30.
 

Platba

 1. zákazník je povinen zaplatit zboží při jeho odběru nebo při jeho dodání dopravcem
 2. v případě, že zákazník zaplacené zboží odmítne bez řádného právního důvodu odebrat, nemůže požadovat vrácení kupní ceny
 3. odmítne – li zákazník objednané zboží převzít a je – li zboží skladováno déle než 14 dnů je zákazník povinen uhradit náklady spojené s uskladněním – skladné činí 50,- Kč denně
 4. v případě, že zákazník odmítne zaplatit a převzít objednané zboží, zaplacená záloha propadá ve prospěch dodavatele
 

Reklamace

 1. dodavatel si vyhrazuje právo na drobné technické změny dodaného zboží
 2. dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí zákazníkem, zjevné vady nebo neúplné zboží je zákazník povinen reklamovat při převzetí, nejpozději však do 5 – ti dnů od převzetí, na pozdější reklamace zboží z důvodů zjevných vad nebude brán zřetel
 3. způsob převzetí zboží potvrzuje zákazník svým podpisem na prodejní doklad, toto převzetí zboží se vztahuje i na dodané zboží dopravcem (dodavatelem) na místo určené zákazníkem
 4. škody vzniklé na zboží při vlastní dopravě a montáži zákazníkem nelze reklamovat
 5. skryté vady zboží lze reklamovat nejpozději do 24 měsíců ode dne převzetí zboží
 6. reklamace musí být provedeny v prodejně dodavatele tzn. reklamované části musí být dopraveny na provozovnu TORRIMEX s.r.o.
 7. nelze reklamovat vady způsobené běžným opotřebením, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením a úmyslným poškozením
 8. nelze reklamovat běžné odchylky v barvě nebo moření
 9. některé druhy barevného čalounění (převážně červené) mohou za určitých podmínek pouštět svoji barvu v kontaktu s vlhkým předmětem, nejedná se o reklamovatelnou vadu.
 10. dodavatel si vyhrazuje výhradní právo k posouzení opravitelnosti zboží
 11. zboží, na které se vztahuje reklamace bude zákazníkovi bezplatně opraveno, nebude – li oprava možná bude provedena výměna
 12. v případě, že druh zboží, které zákazník reklamuje, již nebude v prodeji, má zákazník právo na odebrání jiného druhu zboží ve stejné ceně nebo na vrácení kupní ceny
 13. dodavatel rozhodne o způsobu reklamace nejpozději do 30 dnů, po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo vadu, kterou nelze odstranit
 

Převod vlastnictví

 1. zákazník se stává vlastníkem zboží v okamžiku plného uhrazení kupní ceny v hotovosti na místě.
 2. zákazník nesmí zboží zcizit (zastavit či darovat třetí osobě) až do okamžiku jeho úplného zaplacení dodavateli.
 

Zboží na objednávku

 1. u zboží vyrobeného dle požadavků zákazníka, odpovídá za úplnost a správnost údajů zákazník podepsáním smlouvy
 2. reklamace z důvodů chybných údajů poskytnutých zákazníkem k výrobě tohoto zboží se neuznávají, zákazník je povinen dodané zboží odebrat a zaplatit v plné výši
 3. při objednávce tohoto zboží je zákazník povinen zaplatit  zálohu ve výši 30 % z ceny objednaného zboží
 4. zruší – li zákazník jednostranně svou zakázku, nebo odmítne – li dodané zboží přijmout, zaplacená záloha se nevrací
 

Závěrečná ustanovení

 1. všechna ujednání mezi zákazníkem a dodavatelem musí mít písemnou formu stvrzenou podpisem (razítkem)
 2. zákazník je povinen neprodleně sdělit dodavateli změnu své adresy a telefonu
 3. tyto všeobecné podmínky platí od 1. 3. 2014 do odvolání
 4. zákazník svým podpisem kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi

Kontakty

TORRIMEX, s.r.o.
Doudlevecká 3
301 33 Plzeň

PO-PÁ 09-18, SO 09-13 hod